Thiết bị hãm, Móc khóa và chốt hãm

Thiết bị hãm, Móc khóa và chốt hãm