Delivery banner

Chính sách bảo mật

THÔNG TIN PHÁP LÝ

 1. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này. Bằng cách nhấp và đánh dấu vào các mục có tựa đề “Đăng Ký”, “Đồng ý”, “Tôi đồng ý với chính sách bảo mật”, “Tôi đồng ý với chính sách và điều khoản của Website và App (Ứng dụng di động) này”, “Tôi xác nhận đồng ý và cho phép thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích được nêu tại đây, và căn cứ theo điều khoản Chính Sách Bảo Mật của Decathlon” hoặc các tuyên bố tương tự được hiển thị tại trang đăng ký của Decathlon, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này và bạn đồng ý và cho phép thực hiện việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này.

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

 1. 1. Decathlon và các bên liên kết của Decathlon rất tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Tại Việt Nam, pháp nhân Decathlon kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là Công ty TNHH Decathlon Việt Nam.
 2. 2. Trong quá trình cung cấp cho bạn các Dịch Vụ (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng) hoặc quyền truy cập vào Website và App (Ứng dụng di động) (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng), chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn.
 3. 3. Chính Sách Bảo Mật này thiết lập để giúp Quý vị biết được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp các Dịch Vụ hoặc cấp quyền truy cập vào Website và App (Ứng dụng di động) cho bạn, người dùng của chúng tôi, cho dù bạn đang sử dụng Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi với tư cách là Khách Hàng (như được định nghĩa trong Quy Chế Hoạt Động/Điều Khoản Sử Dụng) hoặc người dùng. Decathlon sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật này.
 4. 4. Bạn cần đọc Chính Sách Bảo Mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà Decathlon có thể đưa ra trong các trường hợp cụ thể khi Decathlon thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, để bạn nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do Decathlon sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
 5. 5. Decathlon có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được Decathlon thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và có thể thông báo cho bạn. Trong trường hợp được luật Việt Nam cho phép, việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ, truy cập vào Website và App (Ứng dụng di động) hoặc sử dụng các Dịch Vụ, bao gồm cả việc đặt các Đơn Đặt Hàng (như được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng) trên Website và App (Ứng dụng di động), hoặc đồng ý rõ ràng đối với điều đó, sẽ cấu thành sự xác nhận và chấp thuận của bạn về những thay đổi mà Decathlon thực hiện đối với Chính Sách Bảo Mật này. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra lại thường xuyên để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này.
 6. 6. Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận khác được áp dụng liên quan đến việc Decathlon thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm mục đích thay thế các thông báo, điều khoản hợp đồng và điều khoản chấp thuận đó trừ khi được Decathlon tuyên bố khác đi một cách rõ ràng.

THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Dữ liệu cá nhân, theo quy định bởi các luật áp dụng, được hiểu là dữ liệu về một cá nhân được xác định từ một dữ liệu cụ thể, hoặc từ chính dữ liệu đó và thông tin khác mà Decathlon có hoặc hiểu là có khả năng truy cập được. Thông thường dữ liệu cá nhân được thu thập từ khách hàng của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, giới tính, hình ảnh cá nhân, địa chỉ (xuất hóa đơn, giao hàng), số điện thoại (cố định hoặc di động), địa chỉ thư điện tử, số định danh, quốc tịch, ngày sinh; thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thanh toán, tập tin ghi giọng nói (nếu bạn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói), các đặc điểm khuôn mặt và đặc điểm cơ thể khác và giọng nói của chính bạn và/hoặc những người khác có trong video của bạn khi bạn tải video lên Website và App (Ứng dụng di động); địa chỉ giao thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, các loại và phiên bản của phần mềm bổ trợ (plug-in) trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị di động quốc tế, mã định danh thiết bị, IMEI, địa chỉ MAC, cookies (nếu được áp dụng) và các thông tin và công nghệ khác trên thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Website và App (Ứng dụng di động); dữ liệu hồ sơ, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn, đơn đặt hàng liên quan đến bạn, sở thích, lựa chọn ưu tiên, phản ánh và phản hồi khảo sát của bạn. Thu thập dữ liệu cá nhân Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi chỉ thu thập trực tiếp dữ liệu cá nhân từ bạn. Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc này có thể xảy ra trong hoặc trước khi bạn: (1) đăng nhập để nhận thông tin; (2) mở một tài khoản trên Website và App (Ứng dụng di động); (3) đặt hàng Sản Phẩm hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch gì thông qua Website và App (Ứng dụng di động), kích hoạt hoặc sử dụng các chức năng liên quan đến thanh toán có trên Website và App (Ứng dụng di động); (4) cung cấp bất kỳ phản hồi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản Phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi qua Website và App (Ứng dụng di động); (5) tham gia vào bất kỳ đề nghị mạng xã hội nào (như đăng nhập thông qua trang Facebook của chúng tôi); (6) tham gia bất kỳ hoạt động tiếp thị nào do chúng tôi tổ chức; (7) sử dụng bất kỳ tính năng, chức năng, ứng dụng nào có trên Website và App (Ứng dụng di động); (8) sử dụng chức năng trò chuyện trên Website và App (Ứng dụng di động); (9) đăng ký nhận các ấn phẩm của chúng tôi hoặc công cụ hỗ trợ tiếp thị; (10) tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mại hoặc khảo sát hoặc vào bất kỳ hoạt động hoặc chiến dịch nào trên Website và App (Ứng dụng di động); (11) đăng nhập vào tài khoản của mình trên Website và App (Ứng dụng di động) hoặc tương tác với chúng tôi thông qua dịch vụ hoặc ứng dụng khác, chẳng hạn như Facebook hoặc Google; và/hoặc (12) khi bên thứ ba khiếu nại bạn hoặc nội dung bạn đã đăng trên Website và App (Ứng dụng di động). Ngoài các dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi, một số thông tin liên quan đến bạn mà không được xem là dữ liệu cá nhân cũng có thể được thu thập. Chúng tôi thu thập những thông tin như vậy nhằm cải tiến Website và App (Ứng dụng di động) và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, các bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn ở các đại lý, bên cung cấp, nhà thầu, đối tác và bất kỳ người nào khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi là các đơn vị thu thập thông tin cá nhân của bạn và/hoặc thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc với người mà chúng tôi cộng tác, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, các nguồn dữ liệu của chính phủ, các bên cung cấp dịch vụ tài chính, các tổ chức tín dụng, các đối tác cung cấp dịch vụ phân phối, dịch vụ giao hàng, tiếp thị và các dịch vụ khác), các bên liên kết của chúng tôi hoặc dữ liệu đó có thể được thu thập tự động khi bạn sử dụng Website và App (Ứng dụng di động). Chúng tôi cũng có thể nhận được thông tin cá nhân về bạn từ nguồn khác nếu bạn đã đồng ý để chia sẻ các thông tin đó. Thông tin này có thể bao gồm thông tin từ nguồn có sẵn trên mạng, như là dữ liệu công cộng và dữ liệu tổng hợp, và thông tin từ bên thứ ba. Sử dụng cookies Chúng tôi có thể sử dụng thiết bị thu thập dữ liệu như là “cookies” trên các trang hiện có của Website và App (Ứng dụng di động) để chuyên biệt những trải nghiệm trực tuyến của bạn, hỗ trợ phân tích và đo lường hiệu quả khuyến mại Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi. “Cookies” là những tập tin nhỏ được cài đặt trong ổ cứng của bạn mà hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể đề nghị tính năng mà chỉ có sẵn thông qua sử dụng một “cookie”. Chúng tôi cũng sử dụng cookies để giảm thiểu thời gian bạn cần để điền mật khẩu của bạn. Cookies cũng có thể hỗ trợ chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin định hướng theo sở thích của bạn. Hầu hết trình duyệt tự động chấp thuận cookies nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh trình duyệt của bạn để từ chối cookies (nếu trình duyệt của bạn cho phép bạn thực hiện như vậy), trong trường hợp đó bạn có thể không được quyền truy cập tính năng nào đó trên Website và App (Ứng dụng di động) chúng tôi hoặc một số tính năng tương tác trên Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi sẽ bị hạn chế hoặc không thể thực hiện được. Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba (ví dụ, doanh nghiệp phân tích dữ liệu và đối tác kinh doanh) tải cookies về thiết bị của bạn. Các bên thứ ba này có thể sử dụng cookies và công nghệ khác để thu thập thông tin chung về hoạt động trên mạng của bạn trong khi bạn đang dùng Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookies đó, hoặc những tính năng khác mà bên thứ ba sử dụng, và thông tin thu được bởi các bên thứ ba đó không thuộc phạm vi của Chính Sách Bảo Mật này. Thu thập dữ liệu cá nhân bởi các Website và App (Ứng dụng di động) khác Website và App (Ứng dụng di động) này sử dụng chương trình tích hợp (plug-ins) từ mạng xã hội Facebook, được điều hành bởi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Nếu bạn truy cập một trang trên Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi mà có một plug-ins, trình duyệt của bạn sẽ lập một đường dẫn trực tiếp đến các máy chủ của Facebook. Nội dung plug-ins sau đó sẽ được gửi trực tiếp đến trình duyệt của bạn bởi Facebook và bao gồm một trang web có liên quan. Facebook sẽ được thông báo rằng trình duyệt của bạn vừa tiếp cận trang tương ứng của Website và App (Ứng dụng di động), cho dù bạn không có tài khoản Facebook hoặc nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản Facebook. Địa chỉ IP của bạn sẽ được gửi trực tiếp bởi trình duyệt của bạn đến máy chủ Facebook tại Mỹ và được đăng ký trong máy chủ đó. Nếu bạn đã đăng nhập vào Facebook trong thời gian bạn truy cập Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi, Facebook có thể trực tiếp liên kết truy cập của bạn đến Website và App (Ứng dụng di động) đến tài khoản Facebook của bạn. Ví dụ như, nếu bạn nhắp vào “Like” và viết bình luận trên Facebook liên quan đến Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi trong khi sử dụng plug-ins, thông tin tương ứng sẽ được chuyển đến và được đăng ký trong máy chủ Facebook và công khai trên tài khoản Facebook của bạn. Facebook có thể sử dụng thông tin này cho mục đích quảng cáo và nghiên cứu thị trường, và có thể điều chỉnh các trang cho phù hợp. Facebook có thể theo đó tạo hồ sơ người dùng bao gồm thông tin về sở thích và tình trạng mối quan hệ của họ, để xác định người dùng phản ứng như thế nào sau khi thấy quảng cáo trên Facebook, thông báo đến người dùng khác trên Facebook về hoạt động Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi và đề nghị các dịch vụ khác liên kết với Facebook. Nếu bạn không muốn Facebook kết nối các thông tin thu thập được thông qua Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi đến tài khoản Facebook của bạn, bạn nên đăng xuất khỏi Facebook trước khi truy cập Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi.

SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn: Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng vì các lý do khác nhau. Các mục đích đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: (1) cải tiến sản phẩm của chúng tôi và trải nghiệm của bạn trên Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi; (2) phân tích tính hiệu quả của quảng cáo, sự kiện và khuyến mại của chúng tôi; (3) điều chỉnh theo thói quen sử dụng Website và App (Ứng dụng di động) của bạn, cũng như phân tích số liệu dựa trên hoạt động Website và App (Ứng dụng di động), chẳng hạn thời gian nào bạn truy cập, bạn đã truy cập Website và App (Ứng dụng di động) trước đây hay chưa và Website và App (Ứng dụng di động) nào dẫn bạn tới Website và App (Ứng dụng di động); (4) điều chỉnh Website và App (Ứng dụng di động) dễ sử dụng hơn và thiết kế Website và App (Ứng dụng di động) và các sản phẩm theo sở thích và nhu cầu của bạn; (5) tiếp thị và thông tin đến bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi cung cấp; (6) quản lý các đơn hàng, quy trình đặt hàng và quản lý tài khoản liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để giao sản phẩm mà bạn đã mua, cập nhật về việc giao sản phẩm, cung cấp các hỗ trợ cho đơn hàng, để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán (bao gồm mọi khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán của bạn khi mua hàng; (7) gửi cho bạn thông tin, các sản phẩm hoặc hàng mẫu mà bạn yêu cầu; (8) phản hồi cảm nhận về sản phẩm hoặc câu hỏi của bạn; (9) cải tiến chất lượng dịch vụ của chúng tôi về khảo sát và nghiên cứu thị trường; (10) cung cấp cho bạn các thông tin phù hợp với giao dịch hiện tại giữa bạn và chúng tôi; (11) đề nghị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng có thể bạn quan tâm; hoặc (12) đề xuất bạn cơ hội tham gia các sự kiện hoặc các chương trình khuyến mãi; (13) để trả lời các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, dù trực tiếp hay thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi; (14) để lưu trữ, lưu giữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của bạn; (15) để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi; (16) để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và của cơ quan quản lý (bao gồm, khi được áp dụng, hiển thị tên, thông tin liên hệ của bạn và thông tin công ty), bao gồm bất kỳ yêu cầu thực thi pháp luật nào liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào hoặc trong trường hợp chúng tôi cho là cần thiết; (17) trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn mối đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn; . Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân vì mục đích cụ thể nào đó, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích đó, ngoại trừ trường hợp chúng tôi giữ dữ liệu đó lâu hơn vì lý do kinh doanh chính đáng hoặc hợp pháp. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn Theo quy tắc chung, chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ ai ngoài Mạng Lưới Decathon. Để tìm hiểu về Mạng Lưới Decathlon, vui lòng truy cập www.decathlon.com. Bạn cũng có thể tham khảo Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu tại đây. Tuy nhiên, bạn theo đây đồng ý rằng: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba đáng tin cậy. Các bên này có thể ở tại Việt Nam, Singapore hoặc ở nước ngoài và có thể bao gồm: (1) các đại lý quảng cáo, tiếp thị hoặc khuyến mãi của chúng tôi để giúp chúng tôi đưa ra và phân tích hiệu quả các chương trình quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi; (2) các bên thứ ba được yêu cầu giao một sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, như là dịch vụ giao nhận hoặc dịch vụ bưu điện chuyển sản phẩm mà bạn đã đặt hàng thông qua Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi; (3) quy định pháp luật hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin; (4) các bên thứ ba bên mong muốn chuyển cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ, nhưng chỉ khi bạn cho phép chúng tôi làm điều này; (5) bên cung cấp dịch vụ thứ ba, chẳng hạn xử lý dữ liệu; hoặc (6) bên cung cấp công cụ phân tích Website và App (Ứng dụng di động), chẳng hạn Google. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn vì các lý do sau: (1) lý do được cung cấp cho việc “sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn”; (2) xác định danh tính của bạn; (3) giao dịch mua sắm/ giao dịch thanh toán cho việc mua sản phẩm thông qua Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi; (4) bắt buộc thực hiện các điều khoản áp dụng của việc sử dụng Website và App (Ứng dụng di động); (5) thực hiện việc điều tra về khả năng vi phạm pháp luật áp dụng; (6) bán tất cả hoặc một phần Công ty TNHH Decathlon Việt Nam hoặc công ty sở hữu Decathlon cho một bên thứ ba; (7) tuân theo quyết định của tòa hoặc yêu cầu pháp lý hoặc cơ quan khác có thẩm quyền đối với hoạt động của chúng tôi; Trong trường hợp mà một bên thứ ba theo hợp đồng với Decathlon thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bên thứ ba thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 1. Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng trong nước hoặc chuyển ra nước ngoài để phục vụ các mục đích được trình bày tại Chính Sách Bảo Mật này.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 1. Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với bạn ngay khi có lý do hợp lý cho thấy việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.
 2. Không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện khác được cung cấp tại đây, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn có yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân và/hoặc hủy kích hoạt tài khoản người dùng Website và App (Ứng dụng di động) của bạn với chúng tôi.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN

 1. 1. Tại Việt Nam, pháp nhân Decathlon Việt Nam kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn là Công ty TNHH Decathlon Việt Nam.
 2. 2. Chúng tôi có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của bạn và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của chúng tôi cho mục đích sử dụng được đề cập tại Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba và bên liên kết có thể hiện diện trong hoặc ngoài Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 3. (1) Các công ty là thành viên Decathlon Group;
 4. (2) Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: đại lý, nhà bán hàng, nhà thầu và đối tác trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu khảo sát khách hàng, truyền thông xã hội, dịch vụ khách hàng, dịch vụ cài đặt, công nghệ thông tin và, dịch vụ lưu trữ web.
 5. (3) Các bên cung cấp dịch vụ và các công ty liên quan của họ; và
 6. (4) Các người dùng Website và App (Ứng dụng di động) hoặc Dịch Vụ khác.
 7. 3. Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba, chúng tôi đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý thông tin dữ liệu trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.
 8. 4. We may also share personal data in connection with any acquisition, merger or any acquisition in our business activities, provided that we meet the requirements of data protection laws applicable when disclosing your personal data.
 9. 5. Chúng tôi có thể truyền tải hoặc cho phép chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Việt Nam cho bất kỳ mục đích nào được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chuyển hoặc cho phép bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn được chuyển ra ngoài Việt Nam trừ khi việc chuyển dữ liệu cá nhân tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
 10. 6. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của chúng tôi (ví dụ: bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để họ cung cấp dịch vụ cho bạn ngoài những dịch vụ được bạn sử dụng trên Website và App (Ứng dụng di động) hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Việc bạn đồng ý và sử dụng dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của chúng tôi sẽ tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa bạn và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi. Khi bạn đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn và bất kỳ dữ liệu nào được chúng tôi tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ phải tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, các đơn vị này sẽ là người kiểm soát dữ liệu đã cung cấp. Bạn đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi sẽ được chuyển đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

 1. 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc quyền riêng tư về dữ liệu, vui lòng tham khảo danh sách các câu hỏi thường gặp về bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư về dữ liệu của chúng tôi.
 2. Nếu thắc mắc của bạn không được đề cập trong các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc về cách thức chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ sau: Công ty TNHH Decathlon Việt Nam. Địa chỉ: Lầu 5, số 26 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Email: cskh@decathlon.com

ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU CÁ NHÂN/NGỪNG THAM GIA

 1. Bạn có quyền truy cập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân được lưu giữ bởi Decathlon. Nếu bạn muốn thực hiện điều đó, vui lòng tham khảo mục “Liên Hệ”. Bạn cũng có thể truy cập, thay đổi hoặc xóa các chi tiết cá nhân của bạn bằng việc nhấp chuột vào “Tài Khoản Của Tôi”. Bạn cũng có thể từ chối nhận các thư điện tử bằng nhấp chuột vào “bỏ đăng ký nhận thư” trong bất kỳ thư điện tử tiếp thị mà bạn nhận. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị chia sẻ giữa các công ty thành viên, đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba không liên quan, bạn có thể không đồng ý việc các chia sẻ thông tin bằng cách gửi cho chúng tôi thư đồng ý thu hồi. Chi tiết về cách thức để có thư này, vui lòng xem mục “Liên Hệ”.

BẢO MẬT

 1. Decathlon sử dụng phương thức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và lưu trữ nó một cách an toàn. Khi mà thông tin cá nhân được nhập vào Website và App (Ứng dụng di động) của chúng tôi, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, như là công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer)(SSL). Tuy nhiên, không có phương thức truyền phát qua Mạng hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Khi việc bảo mật không thể được đảm bảo, chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và luôn xem xét và cải tiến phương thức bảo vệ của chúng tôi để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn không chịu các rủi ro không cần thiết.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CÁ NH N BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH

 1. 1. Nếu bạn nghi ngờ rằng dữ liệu cá nhân của bạn đã bị sử dụng sai mục đích thu thập hoặc phạm vi sử dụng mà chúng tôi đã thông báo, bạn có thể gửi thắc mắc hoặc khiếu nại nào về cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn qua chức năng trò chuyện trực tuyến của chúng tôi hoặc theo các thông tin liên hệ của chúng tôi nêu tại Website và App (Ứng dụng di động).
 2. 2. Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của bạn và tùy theo tính chất và mức độ của thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn.

QUYỀN SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu có các thay đổi quan trọng đối với Chính Sách Bảo Mật này, chúng sẽ được công bố trên trang này và ngày thay đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn định kỳ xem xét trang này để đảm bảo bạn luôn được thông báo nếu có bất kỳ thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website và App (Ứng dụng di động) này và chấp nhận dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này được hiểu rằng bạn chấp thuận các thay đổi đó, với điều kiện là chấp thuận đó không được đưa ra bằng cách thức khác.