▶ Thiết kế sinh thái có nghĩa là sản xuất hàng hóa và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dùng, đồng thời có tác động thấp nhất có thể đến môi trường và xã hội.

▶ Một sản phẩm đủ điều kiện cho nhãn thiết kế sinh thái nếu nó ít gây hại cho môi trường ít nhất 20% so với sản phẩm trước đó. Trong giai đoạn thiết kế, các lựa chọn được đưa ra làm giảm ít nhất 20% tác động lên môi trường. Ví dụ nhà thiết kế có thể chọn sử dụng vật liệu tái chế, một loại nguyên liệu thô khác bền vững hơn hoặc bằng cách kéo dài đáng kể tuổi thọ của sản phẩm. Tác động môi trường được xác định theo phân tích đa tiêu chí.

▶ Phân tích đa tiêu chí là gì? Làm thế nào để bạn so sánh việc sử dụng PVC với khí thải CO2? Làm thế nào để bạn đạt được một điểm số duy nhất cho ô nhiễm nước và biến đổi khí hậu? Một số hình thức tác động môi trường được cân nhắc trong phân tích đa tiêu chí. Khi không còn sử dụng PVC trong sản phẩm, lượng khí thải CO2 cho sản xuất có thể tăng nhẹ, nhưng tác động trong giai đoạn xử lý chất thải giảm đi rất nhiều. Để có thể cho một điểm cho điều này, tác động môi trường được xác định bằng danh sách điểm. Phân tích này bao gồm toàn bộ tuổi thọ của sản phẩm.